นโยบาย chevron_right

เตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมรองรับพื้นที่การค้าหาบเร่แผงลอย

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - พื้นที่การค้าหาบเร่แผงลอยที่มีการจัดการด้านความสะอาดอย่างเป็นระบบ

 

รายละเอียด

ปัญหาด้านความสะอาดของทางเท้าเป็นหนึ่งในประเด็นที่ประชาชนให้ความสำคัญและเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในบางพื้นที่ 

ดังนั้น กทม.จะพัฒนาโครงสร้างพื้นที่จำเป็นโดยเฉพาะด้านความสะอาด ได้แก่ การจัดตั้งจุดทิ้งและจุดแยกขยะรวม บ่อดักไขมัน (รูปแบบสามารถเป็นรถเข็นที่มีบ่อดักไขมันและจุดทิ้งขยะได้เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บสำหรับบางพื้นที่) พร้อมกับกำหนดแนวทางในการทำความสะอาดพื้นที่ร่วมกันระหว่าง กทม.และผู้ประกอบการในพื้นที่ โดย กทม.และกลุ่มผู้ค้าจะเป็นกำลังหลักในการช่วยกันดูแลพื้นที่สาธารณะให้สะอาดอยู่เสมอ

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Development of suitable infrastructure for hawker zones

 

What will Bangkok residents get?

  - Hawker zones with systematic cleanliness management

 

Details

The problem of sidewalk cleanliness of is one of the issues the public pay much attention to and is a real problem for some areas. The BMA plans to necessary cleanliness structure, such as designation of garbage dumping points, garbage sorting points and grease trap ponds, as well as setting guidelines for cleaning between the BMA and entrepreneurs in the area. The BMA and hawker groups will be the main force who keep the public space clean at all times.

ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน (onsite treatment)
Installation of community wastewater treatment system (onsite treatment)
สิ่งแวดล้อมดี โครงสร้างดี
มุ่งเป้าติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียต้นทาง
Installation of Wastewater Treatment System at the Source
สิ่งแวดล้อมดี โครงสร้างดี
ทบทวนแผนก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียรวม และ เชื่อมต่อท่อรวบรวมน้ำเสียที่มีอยู่เดิม
Revising the construction plans for wastewater treatment plants and the existing sewerage systems
สิ่งแวดล้อมดี โครงสร้างดี
ห้องน้ำสาธารณะที่ดีในพื้นที่สาธารณะ
Better Public Restrooms in Public Areas
สิ่งแวดล้อมดี โครงสร้างดี
เพิ่มรถเมล์สายหลักและรอง ราคาถูกราคาเดียว
Increase bus service in main and minor lines at single and cheap fares
สิ่งแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี เดินทางดี