นโยบาย chevron_right

ส่งเสริมหลักสูตร คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น สำหรับเด็กช่วง 0-8 ปี

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - พัฒนาการในการเรียนรู้ของเด็กเล็กโดยเฉพาะในด้าน การคิด การเรียนรู้ และลงมือทำที่นอกเหนือจากด้านวิชาการ

 

รายละเอียด

พัฒนาการสมองในช่วง 0-8 ปี เป็นส่วนสำคัญต่อการเติบโต ความรู้สึกนึกคิด และการหักห้ามใจในอนาคต ดังนั้น กทม.จะนำแนวทาง คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น เข้ามาเป็นส่วนประกอบหลักในการดูแลเด็กทั้งในศูนย์ดูแลเด็กอ่อน เด็กเล็ก อนุบาล ในสังกัด กทม. ในโรงเรียนประถมโดยเฉพาะในช่วง ป.1-2 ควบคู่ไปกับการเรียนเนื้อหาวิชาการ โดยมีหลักการ เช่น

 1. ตั้งคำถามแทนตอบคำถาม

 2. ทำแทนการเรียนอย่างเดียว

 3. วางแผนการทำงาน (วางแผนการทำอาหาร / วางแผนการเที่ยว)

 4. ท้าทาย ลองผิดลองถูก 

 5. ทบทวนประสบการณ์ สรุปบทเรียน

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Promote a learning development curriculum that focuses on the development of thinking, doing, and learning skills for children, especially for 0-8 year-olds.

 

What do Bangkokians get?

  - Improve the learning of young children, especially in thinking, learning, and doing beyond academic knowledge.

 

Details

Brain development during 0-8 years of age is an important part of future growth and emotional maturity. Therefore, BMA will introduce the "Know how to think, to do, to learn" concept in childcare both at the daycare centers and kindergartens under BMA in primary schools, especially in grades 1-2, along with learning academic content, with principles such as

  1. Ask a question instead of answering the question.

  2. Do more than study alone.

  3. Planning (plan on cooking /plan a trip)

  4. Challenge, trial & error

  5. Review the experience and summarize the lessons learned.