นโยบาย chevron_right

กวดขันจับ/ปรับ การทิ้งขยะลงแหล่งน้ำอย่างจริงจัง

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - ทัศนียภาพและแหล่งน้ำที่ดี มลพิษทางน้ำลดลง 

  - มีการกวดขันลงโทษ และจับ/ปรับผู้ที่ก่อมลพิษหรือทิ้งขยะลงแหล่งน้ำอย่างจริงจัง
 

รายละเอียด

บังคับใช้กฎหมายการทิ้งขยะลงแหล่งน้ำและการลักลอบปล่อยน้ำเสียอย่างจริงจัง โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจเชิงรุก เพิ่มรอบการเก็บขยะริมคลองทั้งทางเรือและทางรถในพื้นที่ที่เกิดปัญหาซ้ำซากหรือจุดที่มีประชาชนร้องเรียนผ่านแอพพลิเคชั่น และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการตรวจจับและเฝ้าระวัง เช่น กล้อง CCTV ที่มีการติดตั้งอยู่เดิม 

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Strict arrests/fines for water resource dumping

 

What will Bangkok residents get?

- Good scenery and water resources with reduced water pollution

- Strict punishments and arrests/fines of water resource polluters and waste dumpers

 

Details

The BMA plans to strictly enforce the law on water resource dumping and illegal wastewater discharge. Municipal officers will proactively patrol the areas with repeated problems or where residents file their complaints. In addition, detection and surveillance technology, such as existing CCTV cameras, will be utilized.

สร้างจุดเชื่อมต่อการเดินทาง (hub) เพื่อการเปลี่ยนถ่ายการเดินทางที่สะดวกสบาย
Building Transportation Hubs for Convenient Interchange
โครงสร้างดี เดินทางดี
เตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมรองรับพื้นที่การค้าหาบเร่แผงลอย
Development of suitable infrastructure for hawker zones
สิ่งแวดล้อมดี โครงสร้างดี
หาพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (hawker center)
Find areas of the private sector or government sector that can be converted into a hawker center
เศรษฐกิจดี โครงสร้างดี
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนำการพัฒนาเมือง
Improving infrastructure to further develop the city
โครงสร้างดี
วางแผนแนวคิดเมืองใหม่ที่ได้มาตรฐานในพื้นที่ชานเมือง
Formulating the New City Concept in the Suburban Areas
โครงสร้างดี